จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "Smart Solution for your ISO Process"
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับซอฟแวร์ช่วยงานด้านการบริหารระบบงานคุณภาพและงานด้านความปลอดภัยขององค์กร